श्रीमद्भगवद्गीता ( गीता ) यथार्त रूप हिंदी मैं ! PPT

श्रीमद्भगवद्गीता – अर्जुनविषादयोग , आत्मसंयमयोग और ज्ञानविज्ञानयोग नामक १ ला, २ रा और ३ रा अध्याय Geeta – hindi translation in PPT ( Power Point presentation format) .Chapter 1 to 3 .   श्रीमद्भगवद्गीता –[…]