माता जी

पिता जी

सास जी

ससुर जी

Info required

श्री पन्ना लाल जी

Info Required

Info Required

श्री गंगा राम जी प्रजापति

श्रीमति मैना बाई

( गोत्र जलान्धरा, परबतसर, नागौर )

सन्तान 

श्री रामदेव जी प्रजापति

झ्झश्री रामलाल जी प्रजापति

श्री रामरतन जी प्रजापति

श्री रामनिवास जी प्रजापति

श्री रामधन जी प्रजापति

श्री रामस्वरूप जी प्रजापति

10082007070
श्रीमति रामकँवरी बाई