माता जी

पिता जी

सास जी

ससुर जी

Info required

Info required

Info required

Info required

स्व. श्री मगनी राम जी प्रजापति 

स्व. श्रीमति फूलकी बाई 

सन्तान

स्व. श्रीमति रामप्यारी बाई
स्व. श्रीमति रामप्यारी बाई
banshi mama
श्री बन्सी लाल जी प्रजापति