“Jab Yamraj Parajit Hue”

A Natak Directed by Shri V L Kushare and

played by “Tennis Natak Mandali” in the Year 2009-10

“Tennis Natak Mandali” Celebrates Women’s Day

@ Juhu Danda, BSNL Complex, Mumbai